Jegyzői tájékoztató a szociális ellátás változásairól

2015. Február 24.

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

 A  szociális igazgatásról és szociális ellátásokrólszóló1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)  módosításával  pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben átalakul.

Az állam és az önkormányzatok közötti feladat-megosztás a szociális ellátások biztosítása területén - segélyezési rendszer - 2015. március 1-jei átalakítása az alábbiak szerint módosul

 A jelenleg jegyzői hatáskörbenlévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal hatáskörébe kerül. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle ellátástípus állapítható meg:

- a foglalkoztatást helyettesítő támogatás

- az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás.

 Továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe tartoznak az alábbi ügykörök:

- alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott ápolási szükségletre tekintettel megállapított emelt összegű, valamint a kiemelt ápolási díj),

- időskorúak járadéka,

- alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás,

- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

 A felsorolt ellátásokon túl más ellátások nyújtásáról, jogosultsági feltételeiről az önkormányzatok döntenek az ún. települési támogatás keretében.

 A módosítás az Szt. által jelenleg szabályozott ellátások közül az alábbiakat érinti, ezekre vonatkozóan az Szt. 2015. március 1-jétől nem tartalmaz szabályozást:

- lakásfenntartási támogatás

- adósságkezelési szolgáltatás

- méltányossági ápolási díj

- méltányossági közgyógyellátás

A fentieken túl az önkormányzati segély is átalakul: a rendkívüli élethelyzetre tekintettel is a települési támogatás keretében nyújtható majd támogatás.

 Lakásfenntartási támogatás

Az ellátások szabályai 2015. március 1-jétől kikerülnek az Szt.-ből, ettől az időponttól kezdődően biztosításuk nem lesz kötelező

Az önkormányzatok a továbbiakban a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez.

 Méltányossági közgyógyellátás

Az ellátás szabályai 2015. március 1-jétől kikerülnek az Szt.-ből, ettől az időponttól kezdődően biztosítása nem lesz kötelező. Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a gyógyszerkiadások viseléséhez.

 Méltányossági ápolási díj

Az ellátás szabályai 2015. március 1-jétől kikerülnek az Szt.-ből. Az ellátás biztosítása az települési önkormányzatok számára jelenleg sem kötelező. Az önkormányzatok a települési támogatás keretében ellátást biztosíthatnak a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző hozzátartozók részére.

 Települési támogatás

Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.

Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik. Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához.

 A települési önkormányzat képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 2015. február 28-áig kell megalkotnia.

 Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és igazgatásról jelenleg hatályos rendeletének átdolgozása az előbbiekben említett jogszabályi változások figyelembevételével elkezdődött.

Képviselő-testület szándéka az, hogy - bár az önkormányzatok által nyújtandó települési támogatáshoz csak részben nyújt támogatást a központi költségvetés - nem kívánja rendeletéből kivezetni az eddig is biztosított ellátásokat; mint méltányossági ápolási díj, méltányossági közgyógyellátás, önkormányzati segély (temetési segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás… stb). Továbbá rendeletébe bevezeti a lakásfenntartási támogatást is.

 Kérem Önöket, hogy amennyiben valamelyik korábbi ellátási formában részesültek és az ellátást továbbra is igénybe kívánják venni, szíveskedjenek felkeresni 2015. március hónap első heteiben a Közös Hivatalban kolléganőmet, Minda Mónikát.

A járási hivatal hatáskörébe tartozó ellátásokkal kapcsolatban pedig a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunmajsai Járási Hivatalának ügysegédje áll az Önök rendelkezésére minden héten keddi napokon munkaidőben.

                                                                                           Valentovics Beáta

                                                                                                   jegyző