Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása tagjai

Jászszentlászló Község Önkormányzata 

Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 8. 
Képviseli: Nagy András - elnök

Móricgát Község Önkormányzata 

Móricgát, Deák F. u. 26/B.
Képviseli: Deli Jánosné - alelnök

A Társulás működése, feladat és hatásköre

A Társulás szervei:
a) Társulási Tanács
b) Társulás elnöke 
c) Pénzügyi bizottság
d) eseti bizottságok.

A Társulás intézményei:

 • Szent László Óvoda és Bölcsőde
 • Szent László Alapszolgáltatási Központ

A Társulás döntéshozó szerve:

Társulási Tanács, létszáma: 6 fő.

 • A Társulás által ellátott feladatok:

  a)  óvodai nevelés
  b)  gyermekétkeztetés
  c)  bölcsődei ellátás
  d)  család- és gyermekjóléti szolgálat
  e)  étkeztetés
  f)   nappali ellátás
  g)  idősek otthona szakosított ellátás
  h)  házi segítségnyújtás
  i)   falugondnoki szolgálat Móricgát
  j)   tanyagondnoki szolgálat Jászszentlászló.

 • A Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzat Társulása alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

 • 011130                  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
 • 049010                  Máshová nem sorolt gazdasági ügyek
 • 082091                  Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
 • 082092                  Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
 • 091110                  Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
 • 091120                  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
 • 091140                  Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
 • 096015                  Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
 • 096025                  Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
 • 102023                  Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
 • 102031                  Idősek nappali ellátása
 • 102032                  Demens betegek nappali ellátása
 • 104030                  Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy       alternatív napközbeni ellátás útján
 • 104031                  Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
 • 104035                  Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
 • 104037                  Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
 • 104042                  Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
 • 107051                  Szociális étkeztetés szociális konyhán
 • 107052                  Házi segítségnyújtás
 • 107055                  Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

  Pénzügyi Bizottság tagjai és feladatai 

  A bizottság létszáma: 3 fő

  Bizottság tagjai:
  Elnök: Deli Jánosné társulási tanács tag
  Bizottsági tagok: Tóthné Frank Anikó Sarolta társulási tanács tag, Balasi Béla Zsolt társulási tanács tag.
   
  Feladatai:
  a.) Előkészíti a szolgáltatás – fejlesztési programok és az ezzel kapcsolatos előterjesztéseket;
  b.) vizsgálatot indít, tájékozódik, elemzést készít minden olyan kérdésben, mellyel a
  Társulási Tanács megbízza, ilyen megbízás kiadását maga a bizottság is
  kezdeményezheti;
  c.) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló éves beszámoló tervezeteit;

  Dokumentumok

  Szervezeti és működési szabályzat