Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása tagjai

Jászszentlászló Község Önkormányzata 

Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 8. 
Képviseli: Nagy András - elnök

Móricgát Község Önkormányzata 

Móricgát, Deák F. u. 26/B.
Képviseli: Csontos Máté - alelnök

A Társulás működése, feladat és hatásköre

A Társulás szervei:
a) Társulási Tanács
b) Társulás elnöke 
c) Pénzügyi bizottság
d) eseti bizottságok.

A Társulás intézményei:

 • Szent László Óvoda és Bölcsőde
 • Szent László Alapszolgáltatási Központ

A Társulás döntéshozó szerve:

Társulási Tanács, létszáma: 6 fő.

 • A Társulás által ellátott feladatok:

  a)  óvodai nevelés
  b)  gyermekétkeztetés
  c)  védőnői szolgálat működtetése
  d)  bölcsődei ellátás
  e)  család- és gyermekjóléti szolgálat
  f)   étkeztetés
  g)  nappali ellátás
  h)  házi segítségnyújtás
  i)    falugondnoki szolgálat Móricgát
  j)    tanyagondnoki szolgálat Jászszentlászló.

  A Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzat Társulása alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

 • 011130                  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
 • 049010                  Máshová nem sorolt gazdasági ügyek
 • 074031                  Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
 • 074032                  Ifjúság egészségügyi gondozás
 • 082091                  Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
 • 082092                  Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
 • 091110                  Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
 • 091120                  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
 • 091140                  Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
 • 096015                  Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
 • 096025                  Munkahelyi étkeztetés
 • 102023                  Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
 • 102031                  Idősek nappali ellátása
 • 102032                  Demens betegek nappali ellátása
 • 104030                  Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
 • 104031                  Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
 • 104035                  Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
 • 104037                  Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
 • 104042                  Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
 • 107051                  Szociális étkeztetés szociális konyhán
 • 107052                  Házi segítségnyújtás
 • 107055                  Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása által alkalmazott szakfeladatok

 • 562912    Óvodai intézményi étkeztetés
 • 562913    Iskola intézményi étkeztetés
 • 562917    Munkahelyi étkeztetés
 • 562918    Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
 • 562920    Egyéb vendéglátás
 • 873011    Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
 • 881011    Idősek nappali ellátása
 • 881012    Demens betegek nappali ellátása
 • 889101    Bölcsődei ellátás
 • 889102    Családi Napközi
 • 889103    Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
 • 889201    Gyermekjóléti szolgáltatás
 • 889921    Szociális étkeztetés
 • 889922    Házi segítségnyújtás
 • 889924    Családsegítés
 • 889928    Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
 • 910501    Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
 • 910502    Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

Pénzügyi Bizottság tagjai és feladatai 

A bizottság létszáma: 3 fő

Bizottság tagjai:
Elnök: Deli Jánosné társulási tanács tag
Bizottsági tagok: Tóthné Frank Anikó Sarolta társulási tanács tag, Balasi Béla Zsolt társulási tanács tag.
 
Feladatai:
a.) Előkészíti a szolgáltatás – fejlesztési programok és az ezzel kapcsolatos előterjesztéseket;
b.) vizsgálatot indít, tájékozódik, elemzést készít minden olyan kérdésben, mellyel a
Társulási Tanács megbízza, ilyen megbízás kiadását maga a bizottság is
kezdeményezheti;
c.) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló éves beszámoló tervezeteit;

Dokumentumok

Szervezeti és működési szabályzat