DIVATCIKK, RUHA, MŰANYAG ÁRUK ÁRUSÍTÁSÁVAL FOGLALKOZUNK. HOL LEHET ÁRUSÍTANI, ÉS KIT KERESHETEK EBBEN AZ ÜGYBEN?

Piaci, és vásár napokon a piac téren nyílik rá lehetőség.

Ebben az esetben a foglalás, és a közterület használati engedély ügyében Kiss Árpádné az illetékes. Elérhetősége: a hivatali ügyfélfogadási rend alapján a 30/718-9691 telefonszámon.

A Búcsúvásár napján a Sportpályán árusíthatnak. Bozóki Szilviát keressék a 30/718-9695-ös telefonszámon.

Hétköznapokon a Művelődési Házban van mód árusításra. Egyeztetés céljából szintén Bozóki Szilviát keressék.

GÉPJÁRMŰ ADÓÜGYI PROBLÉMÁM VAN. KIT KERESHETEK, ÉS MIKOR?

Gépjármű adóügyi probléma esetén Német Józséfné az illetékes. Hivatali ügyfélfogadási rend szerint kereshető személyesen, vagy a 06-30/718-9691-es telefonszámon.

„Ügyintézők” – menüpont

KÓBOR KUTYA VAN A KÖRNYÉKÜNKÖN. ATTÓL TARTOK, HOGY VALAKIT MEGHARAPHAT. KINEK KELL BEJELENTENI?

A Kutya kóborlásra vonatkozó 2012. évi II. törvény 193-as paragrafusa (veszélyeztetés kutyával) rendelkezik az erre az esetre vonatkozó teendőkről.  A Kiskunmajsai Járási Hivatal az illetékes.

Elérhetőségük: 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunmajsai Járási Hivatala

6120 Kiskunmajsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.

06-77/581-120

kiskunmajsa@bacsjaras.gov.hu

 

MELYEK A KÜLTERÜLETI FAKIVÁGÁS SZABÁLYAI?

Amennyiben az  ingatlan a Járási Földhivatalban tanyaként van nyilvántartva és nagysága 6000 m2- nél kisebb, úgy a fakivágás  nem engedély köteles.

Abban az esetben, ha a terület a 6000 m2-t meghaladja,  vagy a fák más műveléságú területen vannak, a fák kivágásában Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága (6000 Kecskemét, József A. u. 2. Tel.:06-76/501-700) illetékes.

Ha a fák Jászszentlászló Község Önkormányzatának tulajdonában lévő út  területében helyezkednek el, akkor Jászszentlászló Község Jegyzőjétől kell engedélyt kérni az erre rendszeresített nyomtatványon.

MENNYIBEN VÁLTOZNAK A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 2015. MÁRCIUS 1-TŐL?

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

 A  szociális igazgatásról és szociális ellátásokrólszóló1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)  módosításával  pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben átalakul.

Az állam és az önkormányzatok közötti feladat-megosztás a szociális ellátások biztosítása területén - segélyezési rendszer - 2015. március 1-jei átalakítása az alábbiak szerint módosul

 A jelenleg jegyzői hatáskörbenlévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal hatáskörébe kerül. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle ellátástípus állapítható meg:

- a foglalkoztatást helyettesítő támogatás

- az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás.

 Továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe tartoznak az alábbi ügykörök:

-          alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott ápolási szükségletre tekintettel megállapított emelt összegű, valamint a kiemelt ápolási díj),

-          időskorúak járadéka,

-          alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás,

-          egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

 A felsorolt ellátásokon túl más ellátások nyújtásáról, jogosultsági feltételeiről az önkormányzatok döntenek az ún. települési támogatás keretében.

 A módosítás az Szt. által jelenleg szabályozott ellátások közül az alábbiakat érinti, ezekre vonatkozóan az Szt. 2015. március 1-jétől nem tartalmaz szabályozást:

-          lakásfenntartási támogatás

-          adósságkezelési szolgáltatás

-          méltányossági ápolási díj

-          méltányossági közgyógyellátás

A fentieken túl az önkormányzati segély is átalakul: a rendkívüli élethelyzetre tekintettel is a települési támogatás keretében nyújtható majd támogatás.

 Lakásfenntartási támogatás

Az ellátások szabályai 2015. március 1-jétől kikerülnek az Szt.-ből, ettől az időponttól kezdődően biztosításuk nem lesz kötelező

Az önkormányzatok a továbbiakban a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez.

 Méltányossági közgyógyellátás

Az ellátás szabályai 2015. március 1-jétől kikerülnek az Szt.-ből, ettől az időponttól kezdődően biztosítása nem lesz kötelező. Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a gyógyszerkiadások viseléséhez.

 Méltányossági ápolási díj

Az ellátás szabályai 2015. március 1-jétől kikerülnek az Szt.-ből. Az ellátás biztosítása az települési önkormányzatok számára jelenleg sem kötelező. Az önkormányzatok a települési támogatás keretében ellátást biztosíthatnak a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző hozzátartozók részére.

 Települési támogatás

Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.

Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik. Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához.

 A települési önkormányzat képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 2015. február 28-áig kell megalkotnia.

 Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és igazgatásról jelenleg hatályos rendeletének átdolgozása az előbbiekben említett jogszabályi változások figyelembevételével elkezdődött.

Képviselő-testület szándéka az, hogy - bár az önkormányzatok által nyújtandó települési támogatáshoz csak részben nyújt támogatást a központi költségvetés - nem kívánja rendeletéből kivezetni az eddig is biztosított ellátásokat; mint méltányossági ápolási díj, méltányossági közgyógyellátás, önkormányzati segély (temetési segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás… stb). Továbbá rendeletébe bevezeti a lakásfenntartási támogatást is.

 Kérem Önöket, hogy amennyiben valamelyik korábbi ellátási formában részesültek és az ellátást továbbra is igénybe kívánják venni, szíveskedjenek felkeresni 2015. március hónap első heteiben a Közös Hivatalban kolléganőmet, Minda Mónikát.

A járási hivatal hatáskörébe tartozó ellátásokkal kapcsolatban pedig a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunmajsai Járási Hivatalának ügysegédje áll az Önök rendelkezésére minden héten keddi napokon munkaidőben.

                                                                                           Valentovics Beáta

                                                                                                   jegyző

 

MIKOR VAN A BÚCSÚ, A VÁSÁR IDŐPONTJA, ÉS MIKOR VANNAK PIACI NAPOK?

A "Piac, vásár, búcsúvásár rendjére" vonatkozó 63/2010 (IV.29) határozat rendelkezése alapján:

Búcsúvásár (Búcsú) - június utolsó vasárnapja 6-20 óra között

Vásár - május utolsó csütörtök, és október 4. csütörtöki napja

Piac - minden hét csütörtök és szombat 6-18 óra között

MUNKÁT KERESEK, MILYEN LEHETŐSÉGEK VANNAK?

Honlapunkon minden héten közzétesszük a Munkaügyi Központ aktuális állásajánlatait.

A közmunkaprogrammal kapcsolatban pedig Kiss Árpádnét keressék a 30/718-9691-es telefonszámon.