Óvodai beiratkozás

2015. Március 27.

KÖZLEMÉNY

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása értesíti azokat a szülőket, akiknek a gyermeke a harmadik életévét 2015. augusztus 31-ig betölti, valamint a 2015/2016. nevelési év során betölti a 3. életévét (az utóbbiak előjegyzésbe kerülnek), hogy a fenntartásában működő

 Szent László Óvoda és Bölcsődébe

 a

2015/2016. nevelési évre az óvodai beíratás hely és időpontja:

 
-->

2015. április 15-én (szerda) 800-1700 óráig

2015. április 16-án (csütörtök) 800-1700 óráig

 

a Szent László Óvoda és Bölcsődében

Jászszentlászló, Kossuth u. 8. szám

 
-->

Tájékoztatjuk továbbá a szülőket az alábbiakról:

 A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, és a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány

 Az óvoda felvételi körzete:

Jászszentlászló község és Móricgát község közigazgatási területe

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 2015. szeptember 1-jén hatályba lépő 8. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

- Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül, legkésőbb 2015. május 4. napjáig  írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

- Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet.

Felvehető gyermek: A gyermek a harmadik életévének betöltése után elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetben található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok ellenére bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét ajkként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.   

A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Amennyiben a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az intézmény fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.  Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.

- Az intézményben integrált óvodai nevelés folyik- az alapító okirat szerint – a sajátos nevelési igényű gyermek számára, a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján.

- A felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2015. május 18-ig értesíti a szülőket, illetve a törvényes képviselőket.

- Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül – illetékmentesen – felülbírálati kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz címezve az óvoda vezetőjénél. A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

 Jászszentlászló, 2015. március 27.

 

                                                                                        Nagy András

                                                                                       társulás elnöke