Pálinkafőzés szabályainak változása

2016. Január 15.


-->

                                                                                                                         

                                                                                                                          FELHÍVÁS
-->                                                                         a magánfőzés szabályainak 2016. január 1-jét követő változásairól
-->
-->Tisztelt Ügyfeleink!
-->
-->A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) magánfőzésre vonatkozó szabályai 2016. január 1-jével  jelentősen  módosultak.  A  változásokról,  a  fontos  tudnivalókról  a  következő összefoglalóban kívánjuk felhívni a figyelmet:  
-->
-->Változások a fogalom meghatározásokban
-->
-->Magánfőzés:  a  párlatnak  a  magánfőző,  több  tulajdonostárs  magánfőző  esetén  valamely tulajdonostárs  lakóhelyén  vagy  gyümölcsöse  helyén  használható,  legfeljebb  100  liter űrtartalmú,  párlat-előállítás  céljára  kialakított  desztillálóberendezésén  a  gyümölcstermesztő
-->személy(ek) által végzett előállítása.
-->
-->Gyümölcstermesztő  személynek  az  a  természetes  személy  minősül,  aki  gyümölcstermő területtel rendelkezik.
-->
-->Adófizetés változása – párlat adójegy bevezetése (Újdonság!)
-->
-->Párlat adójegy igénylésére csak a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság által regisztrált magánfőző jogosult.  Az önkormányzatnál regisztrált, az az önkormányzati adóhatóság  által rendszeresített nyomtatványon bejelentett magánfőzőnek magánfőzés keretében történő párlat előállításához 2016. január 1-től – az előállítást megelőzően – párlat adójegyet kell igényelni, beszerezni a lakóhelye szerint illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV)
-->megyei/fővárosi adó-és vámigazgatóságtól. 
-->A  párlat  adójegy  egy  olyan  igazoló  szelvény,  amely  adójegyenként  egy  liter  párlat előállítására  jogosítja  a  magánfőzőt.  Igazolja  egy  liter  párlat  700  forint  jövedéki adótartalmának megfizetését, valamint a magánfőzött párlat eredetét is.
-->
-->A magánfőzőnek tárgyévi első párlat előállítása előtt, legalább 5 darab 700 forint értékű párlat adójegyet kötelező igényelnie. Mindig a főzés előtt kell az igénylést benyújtani, de lehet  előre,  az  éves  tervezett  összes  mennyiségre  is  igényelni,  ez  azonban  tárgyévenként legfeljebb 86 darab párlat adójegy lehet és legfeljebb ennek megfelelő mennyiségű párlat (86 liter) állítható elő.  
-->
-->Amennyiben a magánfőző mégis a párlat adójeggyel adózott párlatmennyiségnél többet állít elő,  akkor  a  tárgyév  végéig  köteles  a  többletmennyiség  utáni  párlat  adójegyeket  pótlólag igényelni, azonban az éves mennyiségi korlátot ebben az esetben sem lehet túllépni.
-->
-->Az évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőzőnek a többletmennyiséget haladéktalanul  be  kell  jelenteni  a  lakóhely  szerint  illetékes  megyei/fővárosi  adó-  és vámigazgatósághoz  és  azzal  egyeztetett  módon  gondoskodni  kell  a  többletmennyiség megsemmisítéséről.
-->
-->Fontos  tudnivaló,  hogy  párlat  adójegyet  csak  az  a  magánfőző  igényelhet,  aki  a desztillálóberendezés  megszerzését  a  tulajdonszerzéstől  számított  15  napon  belül előzetesen bejelentette a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatóság részére, amely a bejelentésről a teljesítést követő hónap 15. napjáig értesíti az illetékes  megyei/fővárosi adó- és vámigazgatóságot. Párlat adójegyeket a vámhatóság kizárólag az önkormányzati adóhatóság értesítését követően tudja kiadni a magánfőző részére. Aki már 2016. január 1.  előtt  regisztrálta  (bejelentette)  a  desztillálóberendezését  az  önkormányzati adóhatóságnál annak nem kell azt megismételnie.  
-->
-->Hogyan kell párlat adójegyet igényelni?
-->
-->A magánfőzőnek a párlat adójegy igénylés kitöltött formanyomtatványát a lakóhelye szerint illetékes  megyei/fővárosi  adó-  és  vámigazgatóság  részére  kell  benyújtani.  A formanyomtatvány beszerezhető a NAV megyei/fővárosi adó- és vámigazgatóságainál papír alapon,  továbbá  letölthető  a  NAV  internetes  honlapjáról  elektronikus (http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok),  illetve  pdf formátumban (http://nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/jovedeki_nyomtatvanyok).   
-->A kitöltött igénylés írásban személyesen, postai úton, telefaxon, vagy elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül adható be.   
-->
-->A párlat adójegy megrendelő nyomtatvány adattartalma:  

  •   magánfőző neve,  
  •   magánfőző lakcíme,  
  •   magánfőző adóazonosító jele,
  •   az igényelt párlat adójegy mennyisége,
  •   a desztillálóberendezés regisztrálásának helye, tárolási, használati helye,
  •   nyilatkozat a jövedéki adó megfizetésének módjáról,  
  •   nyilatkozatot  arról,  hogy  a  magánfőzésre  vonatkozó  jogszabályi  feltételeknek megfelel-e  (gyümölcstermesztő-e,  saját  tulajdonú  gyümölcsből  történik  a  párlat előállítás, nem tartalmaz hozzáadott cukrot a cefre, a tárgyévben bérfőzésben párlatot számára, a háztartás többi tagja részére nem állítottak elő).


-->A magánfőzött párlat jövedéki adójának megfizetése
-->
-->Az  előzőek  szerint  igényelt  párlat  adójegyet  a  magánfőző  kizárólag  a  párlat  adójegy ellenértékének megfizetését követően veheti át.  
-->
-->Célszerű mindig a párlat adójegy igénylés benyújtása előtt a párlat adójegyenkénti 700 forint jövedéki adót a 10032000-01037313-00000000 számú NAV egyéb termékek jövedéki adója bevételi számlára befizetni. 2016 évi első igényléskor legalább 3500 forintot kell befizetni!
-->A befizetést  az igénylő  lakóhelye szerint illetékes megyei/fővárosi adó- és  vámigazgatóság vizsgálja, az igényléstől eltérő összegű befizetés, vagy befizetés hiánya miatt felszólítást küld, majd  a  pótlás  hiányában  elutasítja  a  megrendelést.  A  befizetés  történhet  átutalással,  illetve postai készpénz-átutalási megbízással (a NAV megyei/fővárosi adó- és vámigazgatóságainál kérhető sárga csekken). Mind a „csekk”, mind az átutalás közlemény rovatában szükséges a magánfőző adóazonosító jelének feltüntetése.
-->
-->A  párlat  adójegyek  magánfőzőnek  történő  átadásáról  a  megyei/fővárosi  adó-  és vámigazgatóságok  nyilvántartást  vezetnek  és  az  átadott-  átvett  adójegy  mennyiségről haladéktalanul  értesítik  a  desztillálóberendezés  tárolási,  használati  helye  szerinti önkormányzati adóhatóságot.
-->
-->Magánfőzés szabályainak ellenőrzése, jogkövetkezmények
-->
-->A  magánfőző  desztillálóberendezésének  bejelentésével  kapcsolatban  és  a  magánfőzés szabályai  betartásának  ellenőrzésével  kapcsolatban  –  kivéve  a  magánfőzött  párlat jogszabálysértő értékesítését – az önkormányzati adóhatóság jár el.
-->
-->Az  önkormányzati  adóhatóság  azt  a  természetes  személyt,  aki  a  magánfőzésre  vonatkozó rendelkezéseknek egyebekben megfelelve, de a desztillálóberendezés bejelentése vagy párlat adójegy  beszerzése  nélkül  végzi  párlat  előállítását,  vagy  a  desztillálóberendezés  jogszerű birtoklása  megállapításához  szükséges  adatok  tekintetében  valótlan  adatokat  ad  meg, felszólítja, hogy jogszabályi kötelezettségének tegyen eleget 15 napon belül. Ha a magánfőző a felszólításának határidőig nem tesz eleget, az önkormányzati adóhatóság 200 ezer forintig terjedő bírsággal sújtja.
-->
-->A magánfőzés szabályainak betartását ellenőrző önkormányzati adóhatóság eljárása során a tényállás  tisztázása,  továbbá  az  elkobzás  érvényesítése  érdekében  lefoglalást  rendelhet  el, továbbá a desztillálóberendezés és az azon előállított termék jogszabályi követelményeknek való  megfelelősége  tárgyában  díjmentesen  szakvéleményt  kérhet  az  állami  adó-  és vámhatóságtól.
-->
-->Az  önkormányzati  adóhatóság  a  magánfőzésre  szolgáló  desztillálóberendezést  és  az  azon előállított  jövedéki  terméket  lefoglalhatja,  ha  a  magánfőző  a  desztillálóberendezés bejelentésekor a desztillálóberendezés jogszerű birtoklása megállapításához szükséges adatok tekintetében  valótlan  adatokat  ad  meg  vagy  ha  párlatot  a  desztillálóberendezés  bejelentése vagy párlat adójegy beszerzése nélkül állít elő.
-->
-->Az önkormányzati adóhatóság az általa lefoglalt jövedéki terméket és desztillálóberendezést elkobozza és megsemmisítésre átadja az állami adó- vámhatóságnak, ha a jogsértés kapcsán a jövedéki törvény  alapján (0 Ft – 200 000 Ft közötti összegű) bírságot  szab ki.
-->
-->Ha  az  önkormányzati  adóhatóság  a  magánfőzés  szabályainak  ellenőrzése  során  az  évente előállítható mennyiségi korlát túllépését észleli, erről haladéktalanul értesíti az állami adó- és vámhatóságot.
-->
-->2016.  évben  változatlan  maradt  az  a  szabály,  hogy  a  magánfőzött  párlat  továbbra  is kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, illetve kizárólag alkoholtermék- adóraktár részére értékesíthető.
-->
-->Magánfőzés esetében az adó megállapításához és az adótartozás végrehajtásához való jog 1 év elteltével évül el.
-->
-->2016. előtt magánfőzésben előállított párlat utáni adózási szabályok
-->
-->Felhívjuk  a  figyelmet,  hogy  a  2016.  január  1-jét  megelőzően  előállított  magánfőzött párlatokra továbbra is az előállításukkor hatályos szabályokat kell alkalmazni.  
-->
-->A regisztrált magánfőzőknek a 2015. évben magánfőzés keretében előállított párlat után 2016.  január  15-ig  kell  adóbevallást  benyújtani  és  a  bevallással  együtt  az  éves átalányadót (1000 forint) megfizetni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóságnak, az  e  célra  rendszeresített  önkormányzati  számlára.  Az  önkormányzati  adóhatóságok elérhetőségeit a https://www.hakka.allamkincstar.gov.hu honlapon is megtalálhatják.
-->
-->A 2015. évet megelőzően saját fogyasztásra előállított magánfőzött párlatok megmaradt mennyisége  továbbra  is  adómentes  marad  és  továbbra  sem  kapcsolódik  hozzájuk bejelentési kötelezettség.
-->
-->További fontos információk
-->
-->Egy tárgyéven belül a természetes személy vagy bérfőzetőként vagy magánfőzőként jogosult párlatot előállíttatni, illetve előállítani.   
-->
-->Az előbbi szabály vonatkozik az egy háztartáson belül élőkre is.
-->
-->Amennyiben  egy  háztartásban  több  bérfőzető  vagy  több  magánfőző  él,  az  éves  86  liter mennyiségi  korlát  szempontjából  az  általuk  főzetett,  illetve  főzött  mennyiségek egybeszámítandók.
-->
-->
-->                                                                                                                                                                                               Nemzeti Adó- és Vámhivatal
-->                                                                                                                                                                                                          Központi Hivatal
-->                                                                                                                                                                                                        Jövedéki Főosztály