Pályázati felhívás - Köztemető üzemeltetésére

2017. Május 09.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Köztemető üzemeltetésére

Jászszentlászló Község Önkormányzatának képviselő-testülete- a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, és annak végrehajtására kiadott 145/1999. (X.01.) Kormányrendelet, valamint Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemető fenntartásáról, a temetkezési tevékenység szabályozásáról temetkezési szolgáltatások díjainak megállapításáról szóló 17/1999. (XII. 17.) KT számú rendelete alapján nyílt pályázatot ír ki a tulajdonában lévő, Jászszentlászló  995/2. Hrsz. alatt felvett „temető” megjelölésű 3 ha 2744 m2 alapterületű köztemető 2017. szeptember 1-től kezdődően 5 éves, határozott időtartamú üzemeltetésére és fenntartására irányuló kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötése céljából.

 A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30. péntek 12 óra

A pályázatokat a  Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatalban (6133 Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 8.) zárt borítékban kell benyújtani személyesen, vagy postai úton. A borítékon kizárólag az ajánlattevő megnevezése és köztemető üzemeltetése- szövegrész állhat.

A pályázatok elbírálása a 2017. júliusi képviselő-testület rendes ülésén történik. A pályázatokat értékeli Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés csak azzal a gazdálkodó szervezettel köthető, amely a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és az annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 01.) Korm. rendeletben meghatározott szakmai, pénzügyi és egyéb feltételeknek megfelel, és azokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően igazolja.

 A pályázatnak az alábbi, kötelezően csatolandó mellékletei vannak:

1) Az üzemeltetés és fenntartás ellátására jogosító okmányok másolatai:

 • a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonata, hatályos társasági szerződése (alapító okirata) vagy egyéni vállalkozói igazolványa,
 • temetkezési szolgáltatásra vonatkozó engedély
 • a 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben előírt egyéb hatósági engedélyek
 • a nemleges köztartozásokról szóló adóigazolás (NAV, önkormányzati adóhatóság),
 • felelősségbiztosítási szerződés vagy kötvény,
 • kegyeleti közszolgáltatási szerződés tervezete, mely tartalmazza az 1999. évi XLIII. törvény 39. §-ban foglaltakat.

2) A pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy ellene csőd-vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban.

3) A pályázó tevékenységének megismerésére alkalmas referenciák megjelölése.

4) A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy rendelkezik a temető törvényben és a Korm. rendeletben meghatározott jogszabályi engedélyekkel, az ott meghatározott képesítéssel, valamint a feladatok ellátásához szükséges szakmai, tárgyi és személyi feltételekkel.

5) Üzleti terv.

6) A pályázatában mutassa be a közszolgáltatás biztosításával kapcsolatban:

 • a szolgáltatás finanszírozásának rendjét, a szolgáltatás ellenértékének mértékére és a megfizetés módjára vonatkozó javaslatot, a közüzemi szerződési kötelezettség alanyait,

 a szolgáltatási tevékenység 2017. szeptember 1-től üzemeltető által javasolt díjak mértékét,

 • a feladat ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket,
 • a temető üzemeltetésére vonatkozó fejlesztési elképzeléseket,
 • a helyi ügyfélfogadás biztosításának módját,
 • közüzemi költségek (hulladékszállítás) viselésének módját.

A pályázat nyertese a temető üzemeltetése és a közszolgáltatás körében az alábbi szolgáltatási feladatokat köteles ellátni:

A köztemetőben lévő sírhelyek, sírbolt-helyek, urna kriptahelyek és urnafülkék kijelölése.

 • A meg nem váltott sírhelyek felszámolása, az elrendelt exhumálás elvégzése, maradványok elhelyezése.
 • Új sírhelyek kialakításához szükséges terület kijelölése és előkészítése az ezzel járó munkafolyamatok elvégzése.
 • Biztosítja a temetkezési szolgáltatás, a szociális temetés és a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek temetői rend szerinti ellátásának lehetőségét.
 • Biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően-a szociális temetés kivételével-a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást.
 • A temetkezési szertartások feltételeinek biztosítása.
 • Gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról.
 • Megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt.
 • Gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak és eltemetésükhöz szükséges kellékek átvételéről, valamint biztosítja a temető kapuinak nyitását, zárását.
 • Ellenőrzi a szociális temetési helyek elhelyezésére, méretezésére vonatkozó előírások betartását.
 • Szociális temetés esetén biztosítja a sírhely kiásásához, a koporsó leengedéséhez és a betemetéshez szükséges eszközöket.
 • Gondoskodik arról, hogy a szociális temetés lebonyolításában részt vevők megismerhessék a temetéssel összefüggő munkavédelmi, közegészségügyi, járványügyi szabályokat.
 • Szociális temetés esetén a köztemető üzemeltetője a személyes közreműködést végzők temetőben végzett tevékenységét ellenőrzi. A jogszabályban foglaltak be nem tartása esetén a köztemető üzemeltetője felhívja a személyes közreműködést végzőt a munkavédelmi, közegészségügyi, járványügyi előírások betartására. Ezek nem teljesítése esetén a köztemető üzemeltetője megteszi a szükséges intézkedéseket a feladat elvégzése érdekében
 • A temetőben folyó tevékenységek ellenőrzése.
 • A temetések összehangolása.
 • A temetőben folyó munkálatok nyilvántartása.
 • A temetkezési szolgáltatók részére térítés ellenében a temetkezések lebonyolításához szükséges létesítmények, berendezések biztosítása.
 • Elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosság mentesítését és a hó eltakarítást.
 • Összegyűjti és elszállítja/elszállíttatja a hulladékot.
 • Zöldterület gondozása, szükség szerint, de legalább évente hatszori alkalommal a fű nyírása, díszfák, díszbokrok formálása, sövények nyírása, lombhullatók nyesése, permetezése, szükség szerint kivágása. Elvégzi a fagyökerek által okozott károk helyreállítási munkálatait.
 • A sírkövek, egyéb építmények által előidézett, veszélyhelyzet megszűntetése érdekében értesíteni a hozzátartozókat.
 • Bármely vallás, felekezet, nemzetiség, etnikai csoport részére biztosítani a temetéssel szemben támasztott igényeket.
 • Tájékoztatást nyújt a temetőlátogatóknak.
 • Gondoskodik a helyi ügyfélfogadásról

A közszolgálati szerződésben a pályázónak vállalnia kell, hogy:

1., mint Üzemeltető, minden év őszén (a novemberi Képviselő-testületi ülésen) beszámol a Képviselő-testületnek az elvégzett éves munkájáról, amelyet a Testület értékeli, döntve arról, hogy az Üzemeltető teljesíti-e a szerződésében foglaltakat. Nem teljesítés esetén a Képviselő-testület jogosult a szerződés 90 napos határidővel történő felmondására.

2., Üzemeltetőként évente október 15-25 között, továbbá a húsvét ünnepét megelőző két hétben köteles általános temető-takarítást végezni.

 További információ a 77/492-161 telefonszámon, Nagy András polgármestertől kérhető.