A kedvezményezett neve: JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A projekt címe: „JÁSZSZENTLÁSZLÓ CSAPADÉK ÉS VÍZVISSZATARTÓ RENDSZER REKONSTRUKCIÓ V. ÜTEM”
A szerződött támogatás összege: 35 000 000 Ft,
A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A tervezett csapadékvíz csatorna ismertetése: a projekt keretében 2722,5 fm csatorna épül. Medertározáshoz szükséges műszaki beavatkozások elvégzése és a szükséges létesítmények kiépítése: tiltós műtárgyak létesítése (2 db) valósul meg. Felszíni vízelvezetést kiegészítő, a vízszintet szabályozó rendszer kialakítása: tiltós műtárgyak is kiépítésre kerülnek. A fejlesztés megvalósítása következtében minőségi paramétereiben megromlott, a fejlesztés által közvetlenül érintett közúthálózati sáv helyreállítása: betervezésre került a költségvetésbe, mérétéke nem haladja meg a rendelkezésre álló keretet. Keresztező műtárgyak kiépítése, átépítése, felújítása, rekonstrukciója: A fajlagos költségek tartalmazzák az esetlegesen szükséges közműbekötés kiváltásokat /Utcánként; 1-2 db/.

A projekt célja, tervezett szakmai/műszaki eredmények: Jászszentlászló község belterületén a meglévő csapadékvíz hálózat fejlesztése, új csapadékvíz gyűjtő- és elvezető hálózattal való kiegészítése. A fejlesztés eredményeként a károk megelőzése, illetve mérséklése érdekében Jászszentlászló Község Önkormányzata – pénzügyi lehetőségeinek megfelelően – jelen beruházással kívánja a leginkább veszélyeztetett településrészeken a csapadékvíz-gyűjtő hálózatot felújítani, a hiányzó csapadékvíz elvezető szakaszokat kiépíteni, hiszen egy heves esőzés alkalmával megnő a csapaékvíz okozta károk kialakulásának esélye. A csatorna földmedrű, burkolt, zárt kivitelben kerül megvalósításra. A földmedrű árok kialakítása mellett a tiltós műtárgyak kiépítésének célja, hogy a csapadékvizek nagyobb része a területen maradjon, az visszatartásra kerüljön és helyben kerüljön szikkasztásra, ezáltal egyrészt csak a többletvizek kerülnek elvezetésre, így kevésbé terhelik a befogadót, másrészt a felszíni és a felszín alatti vízkészletek közötti gazdálkodás ezzel elősegíthető. b) 3.1.1. A projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható tevékenységek bemutatásával: Ab) A tervezett csapadékvíz csatorna ismertetése: Kossuth L. u. /Dózsa Gy. u. – Sport u./; CS-3-4; CS-4-3: A Kossuth L. utcában egyoldali földmedrű csatorna tervezett csőátereszekkel, ahol a Befogadók a Dózsa Gy. utcai és a Sport utcai meglévő csapadékvíz-csatornák. Tavasz u.; Vasút u. /Szt. László u. – Kossuth L u./; CS-4-1-1: A Tavasz és a Vasút utcákban tervezett zárt, CS-4-1-1 csapadékvíz-csatorna Befogadója a Tavasz utcai, CS-4-1 nyílt, burkolt csapadékvíz-csatorna, 0+140 km szelvénye. A CS-4-1-1 csapadékvíz-csatorna a Tavasz utcában, zöldterületen, D250 KG, SN8; I=1,0‰ csatornacsőből és a Vasút utcában, zöldterületen, D200KG; SN8; I=1,0 ‰ csatornacsőből kiépíthető. A burkolt út alatti víznyelőaknabekötések, D160KG, SN8; I=3,0‰ csatornacső védelmére NA200acél védőcsövet terveztünk. A zárt csatorna betervezését a „sűrűn” közművesített közterület indokolta /Vízvezeték, Szennyvízcsatorna/. Géza fejedelem u.; CS-3-0-1: A Géza fejedelem utcai tervezett, CS-3-0-1; I=1,0÷2,0‰ nyílt, burkolt és földmedrű csapadékvíz-csatorna D300KG; SN8 zárt csatornával bekötött a közvetlen Befogadó, a meglévő Alkotmány utcai nyílt, burkolt CS-3-0 csatorna; 0+920 km szelvényébe. Jászszentlászló – Csengelei csatorna /Kisfaludy dülő – Hársfa u./; CS-5-0: A CS-5-0 csatornán teljeskörű felújítás tervezett a Befogadó előtt Tiltósműtárgy beépítésével. Alkotmány u /Holt-Dongér – Géza fejedelem u./; CS-3-0: A CS-3-0 csatornán teljeskörű felújítás tervezett a Befogadó előtt Tiltósműtárgy beépítésével. A projekt keretében összesen 2701 fm csatorna épül. A projekt pontos műszaki tartalmát a fejlesztési szakaszban (1. mérföldkő) mutatjuk be. Ba) Medertározáshoz szükséges műszaki beavatkozások elvégzése és a szükséges létesítmények kiépítése: tiltós műtárgyak létesítse (2db) valósul meg. 3.1.2. A projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan nem támogatható tevékenységek bemutatásával: a) Felszíni vízelvezetést kiegészítő, a vízszintet szabályozó rendszer kialakítása: tiltós műtárgyak is kiépítésre kerülnek. b) A fejlesztés megvalósítása következtében minőségi paramétereiben megromlott, a fejlesztés által közvetlenül érintett közúthálózati sáv helyreállítása: betervezésre került a költségvetésbe, mértéke nem haladja meg a rendelkezésre álló keretet. f) Keresztező műtárgyak kiépítése, átépítése, felújítása, rekonstrukciója: A fajlagos költségek tartalmazzák az esetlegesen szükséges közműbekötés kiváltásokat /Utcánként; 1-2 db/. c) a felhívás 3.2 pontjában előírt feltételek teljesülése 1) A fejlesztés során az önállóan támogatható tevékenységek közül az A.) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével valósul meg (lásd PET 2.2). 2) A projekt a területi adottságokhoz és a vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez illeszkedik (a Projekt-előkészítő tanulmány 2.6 pontjában került bemutatásra). 3) A felhívás e pontban szereplő előírásai az engedélyeztetési eljárás során kerülnek érvényesítésre (a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004 (VII.21.) Korm. rendelet 10.-11. §-ában előírt feltételek teljesülésének igazolása, környezeti állapotfelmérés a beruházás megkezdése előtt). A projekt során csak pozitív környezeti hatások jelentkeznek, káros környezeti hatás nem, valamint a projektnek nincs előre látható klímakockázata: a projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra hatása nincs. Natura 2000 területet a beruházás nem érint, nem zöldmezős beruházásként valósul meg, belterületi részt érint a fejlesztés. A klímakockázatról szóló nyilatkozat a pályázat mellékleteként benyújtásra került . 4) A csapadékvíz elvezető rendszer terhelésének csökkentése a részben földmedrű árok kialakítása révén valósul meg. Az elérni kívánt cél, hogy a belterületen jelentkező csapadékvizek a tervezett földmedrű, burkolt, zárt csatornákba, majd fölös vizeket a befogadóba kerüljenek bevezetésre, mentesítve a belterületi ingatlanokat, létesítményeket a belvizek káros hatásai alól, ezáltal kielégítve a vizek helyben tartásának követelményét, valamint a káros többletvizek által okozott kártételek csökkentését, megszüntetését. A földmedrű árok alkalmazása révén, illetve a kiépítendő tiltós műtárgyak által a projekt a vizek helyben tartására törekszik. A fejlesztés által érintett területen (településen vagy településrészen) bekövetkezett csapadék-, bel-, vagy árvízzel vagy a felszín alóli forrásfeltöréssel (fakadó vízzel) összefüggő káreseményeket a részletesen a Projekt-előkészítő tanulmány 1.6 pontja tartalmazza és ezek igazolására a belvízkészültséggel kapcsolatos dokumentáció csatolásra került. Jászszentlászló felhalmozott és növekvő nemzeti vagyon védelme megköveteli, hogy nagyobb súlyt kapjon a belterületi meglévő csapadékvíz-csatornázási hálózat bővítése. Jászszentlászló belterülete belvíz –és csapadékvíz elöntésekkel veszélyeztetett. Ezt igazolják a korábbi rendszeresen jelentkező belvíz –és csapadékvízkárok, továbbá a hidrometeorológiai előrejelzések, amelyek szélsőségesebb, csapadékosabb időszakokat prognosztizálnak. A település területén 2005. január 1-től az alábbi vízkáresemények fordultak elő: 2010 Vízbetörés pincébe 8 helyszín. Elhárítás szivattyúzás önkormányzati személyzettel. 2010 Alap nélküli belterületi út belvizes felázás 4 helyszín Elhárítás hideg aszfaltos technológiával önkormányzati személyzettel. Hársfa utca: teljes hossza, Tavasz utca:Vasút utcától kifele, Kisfaludi utca: Vasút és Szent László utca között, Bem utca: teljes hossza. 2010 Alap nélküli belterületi út kátyúsodás. Elhárítás hidegaszfaltos kátyúzás önkormányzati személyzettel. 2015 Vízbetörés pincébe 4 helyszín. Elhárítás szivattyúzás önkormányzati személyzettel. 2015 Alap nélküli belterületi út kátyúsodás. Elhárítás hidegaszfaltos kátyúzás önkormányzati személyzettel. 2015 Csapadékvíz árok beomlása még nincs kijavítva. A beruházás keretében védendő értékek és a projekt összköltségének arányát bemutató számítás szintén a PET-ben (1.7 pont) szerepel: fő tényezőként elmondható, hogy az ingatlanállomány (lakó és közintézményi ingatlanokat is beleértve) értéke 740.477.000.-Ft többszöröse a beruházási értéknek. 5) A keresztező közmű kiváltások és a zárt csatornák vonatkozásában a felhívás által elvárt tervezői nyilatkozatok az 1. mérföldkőig benyújtásra kerülnek. 6) Csak a helyben, illetve a területen vissza nem tartható, ott nem hasznosítható többletvizek kerülnek elvezetésre: a csapadékvizek helyben tartásáról, azok visszatartásáról gondoskodik a tervezett földmedrű csatorna létesítése és a kiépítésre kerülő műtárgyak. 7. A megvédett területen található épített környezet értéke jelentősen meghaladja a beruházás összegét: az alátámasztó számítás a PET 1.7 pontjában került bemutatásra. 8. A Területi Vízgazdálkodási Tanács szakvéleménye az 1. mérföldkő során, a vízjogi engedélyes terv birtokában kerül megkérésre és ezt követően benyújtásra. A 9-15. pontokban foglalt kötelezettségeknek és szakmai elvárásoknak a projektgazda megfelel, illetve eleget fog tenni a projektfejlesztés és a projekt megvalósítása során. A 9. pontban említett szimulációs modellezés készítse a projekt összköltségéből és a települési lakosságszámból adódóan elhagyható. 16) A kötelező szemléletformálás tervezett költsége és tartalma a PET 2.3 pontjában bemutatásra került. A részleteket az 1. mérföldkő során mutatjuk be. 17) A projekt összköltségéből adódóan költség-haszon elemzés készítése nem szükséges. d) a felhívás tartalmi értékelési szempontok pontjában előírt feltételek teljesülése 1.1 A projekt összhangban van a felhívás céljaival, és a támogatást igénylő megfelel a felhívás 4.2 és az ÁUF 2. pontjában foglatlaknak. 1.2 A település nem rendelkezik ITS-el. 1.3 A PET 2.2 pontjában bemutatott szakmai tartalom illeszkedik a területi adottságokhoz és 2.6 pontjában leírtak alapján illeszkedik a hatályos VGT-hez. 2.1.A helyzetértékelést vízügyi szakember közreműködésével készítettük, megfelelő szakmai alapossággal. 2.2 A védendő érték jelentősen meghaladja a beruházás értékét (számítás a PET 1.7 pontjában) 2.3 A fejlesztés nem érint sérülékeny vízbázis védőterületet. 2.4 A felszíni vizek védelméről szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a terület a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen fekszik.2.5 A fejlesztési munkák a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. § 19. pont. szerinti magas talajvízállású területen valósul meg. 2.6 A fejlesztés a 78/2008 (IV.3.)Korm rendelet értelmében természetes fürdőhelyet nem érint. 2.7-2.8- 2.9: A tervezett műszaki megoldások alapján biztosított a kijelölt területek védelme, a helyzetértékelésben bemutatott problémák megoldására megfelelően reagál – a vízgyűjtő terület levezetése teljeskörű lesz az érintett településrészen. 3.1 A korábbi – a település jelen beruházással érintett területe kapcsán felmerült káresemények, hiányosságok bemutatásra kerültek (elrendelő és megszüntető határozatok, vis maior adatlapok), valamint a védendő értékek bemutatása számítással megfelelően alátámasztásra került, mely alapján a fejlesztési igény megalapozott. 4.1-4.2 A kockázatok felmérésre és beazonosításra kerültek, az egyes tevékenységek időbeli ütemezése egymásra épülő, logikus (PET. 2.12 pontja). 5.1 A projekt része a szemléletformálás, mely a PET 2.3 pontjában bemutatásra került. A részletes tartalom a projektfejlesztés szakaszában kerül kidolgozásra. 5.2 A projekt műszaki tartalma a vízvisszatartásra koncentrál a PET 2.8 pontjában leírtak alapján. 6.1 A projekt konzorciumban valósul meg, de nem települési konzorcium formájában. A pályázatba konzorciumi partnerként a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala lépett be. 6.2 A fejlesztés gazdasági területi besorolású területet védelmére nem irányul. 7.1 A fejlesztés nem kapcsolódik más a TOP intézkedéseinek projektjeihez azonban a tervezett fejlesztés célját tekintve kapcsolódik a település korábbi, a PET 1.5 pontjában bemutatott vízgazdálkodási célú fejlesztéseihez. A fejlesztés nem kapcsolódik közvetlenül megyei, országos fejlesztéshez. Önkormányzatunk a projektjét önállóan nyújtja be, így más önkormányzati konzorciumi tagok fejlesztéseihez való kapcsolódás sem mutatható ki. 8.1 A fenntartás során a humán erőforrást az önkormányzat karbantartó csapata fogja biztosítani, 2 fő irányítóval (munkatörvénykönyv szerint alkalmazva) és 6 közmunkással. Ők felelnek a település útjainak, jelenlegi csapadékvíz elvezető hálózatának karbantartásáért is. Amennyiben azt a munka mennyisége igényli, abban az esetben az önkormányzat vállalja további munkavállalók biztosítását. (PET 2.13. pontja) 8.2 Az 5 év fenntartási időszak alatt leginkább karbantartási, esetleg javítási költségek várhatóak, melyek becsült összege 1.000.000.-Ft, melyet az önkormányzat saját költségvetéséből biztosít. 9.1 A településüzemeltetési feladatok ellátásában közmunka programban foglalkoztatott hátrányos helyzetűek, illetve közfoglalkoztatottak is részt vesznek jelenleg is. A projekt eredményeinek fenntartása során is tervezett a közmunkaprogram folytatása a hátrányos helyzetűek számára (munkanélküliek, alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők. A Jászszentlászló Község Önkormányzata vállalja a hátrányos helyzetű helyi lakosok foglalkoztatását a kivitelezési munkálatok során. Feladatuk a segédmunkák elvégzése lesz. Közbeszerzési kiírás meghirdetésekor, valamint a szerződésben, vagy szerződésekben, fel lesz tüntetve, hogy a kivitelezőnek, vagy kivitelezőknek vállalnia kell 1 fő hátrányos helyzetű segédmunkással történő együttműködést. Számukra, általuk elvégezhető, munkafolyamatokat ki kell jelölniük. 10.1 A tervezés során a költséghatékony megoldásokat helyezzük előtérbe. 11.1-2 A PET 2.2 pontjában bemutatott indikátor összhangban van a támogatási kérelemben szereplő indikátorral. A projekt során megépül 2701 fm csatorna. e) A projekt terület- specifikus értékelési szempontok általi minősítése: 1.1) A projekt illeszkedik Bács-Kismun megye Területfejlesztési Programjának 2.2 fejezetéhez, hiszen a projekt hozzájárul a település külső természeti hatásokkal szembeni ellenálló képességének erősítéséhez. Ezen belül a vízkészlet-gazdálkodás, vízkárelhárítás és vízvisszatartás beavatkozásokhoz kapcsolódik. Hozzájárul a megyei specifikus célok teljesüléséhez: „A vállalkozásoknak és a lakosságnak vonzó települési környezet kialakítsa”. 1.2) A fejlesztéssel érintett bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza 2701 méter.(PET 2.2. pontja) 2.1) A projekt a Kiskunmajsai Járásban valósul meg, mely a 290/2014. (XI.26) Korm. rendelet alapján Kedvezményezett és Fejlesztendő járás. 2.2) A 105/2015. (IV.23) Korm. rendelet alapján Jászszentlászló társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból nem kedvezményezett település és nem jelentős munkanélküliséggel sújtott település. 2.3) Jászszentlászló település a Homokhátsági települések közé tartozik és szabad vállalkozói zónában lévő település a Bács-Kiskun Megyei ITP 4.2 pontja értelmében. 3.1) A projekt által érintett fejlesztési terület közvetlenül nem halad át Gip vagy Gksz besorolású területen. 4.1) A védendő területen történt káresemények igazolására fotódokumentáció benyújtásra került, valamint a káresemények a PET 1.6 pontjában kerültek részletezésre. 4.2) A fejlesztés keretében belterület védelmét szolgáló vízkárelhárítási célú tározó létesítésére nem kerül sor. (PET 2.2 pont) 4.3) A fejlesztéssel érintett utcák jellegéből adódóan kizárólag földmedrű csatornák kialakítására nincs lehetőség, (indoklás a PET2.4 pontjában), azonban vizek helyben tartása érdekben földmedrű csatorna is megvalósításra kerül. 5.1) A projekt 2 db önállóan támogatható tevékenységet tartalmaz, mely a felhívás 3.1.1 pontja szerinti A/b és Ba) tevékenységek. 5.2) A projekt 3 önállóan nem támogatható tevékenységet tartalmaz, melyek a felhívás 3.1.2 pontja szerinti a) (Felszíni vízelvezetést kiegészítő, a vízszintet szabályozó rendszer kialakítása), b (útburkolat helyreállítás) tevékenység, valamint f) Keresztező műtárgyak kiépítése, átépítése, felújítása, rekonstrukciója tevékenység.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.06.30.
A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00020
További információ: https://www.palyazat.gov.hu

Pályázati film elérhetősége: https://www.youtube.com/watch?v=_N_Mv7uHaOA&feature=youtu.be

I. mérföldkő

    

II. mérföldkő